MM Service Lease Polska Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Nr umowy UDA-RPSL.08.03.02-24-003E/23-00 pn. „Poprawa ergonomii pracy w MM SERVICE LEASE” w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu realizowanego w okresie od 1.08.2023 r. do 30.11.2023 r. jest poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy 12 pracowników Wnioskodawcy, w tym 5 kobiet i 7 mężczyzn (1 mężcz. - w wieku 50+). Cel ten zostanie osiągnięty poprzez działania ukierunkowane na zminimalizowanie zidentyfikowanych zagrożeń środowiskowych występujących w procesie pracy. Działania podejmowane w projekcie na rzecz eliminowania niekorzystnych czynników zdrowotnych uwzględniać będą modernizację stanowisk pracy w zakresie poprawy ergonomii pracy, jak również działania szkoleniowe: z zakresu ergonomii pracy oraz z zakresu radzenia ze stresem.

Planowane efekty: Efektem powyższych działań będzie wyeliminowanie ze środowiska pracy zidentyfikowanych, w oparciu o przeprowadzoną analizę, czynników uciążliwych wpływających niekorzystnie na stan zdrowia personelu Wnioskodawcy. Cel projektu jest adekwatny do zdiagnozowanych problemów.

Wartość projektu: 134 700,00 zł.

Dofinansowanie ze środków UE: 114 495,00 zł.