POLITYKA PRYWATNOŚCI MM SERVICE LEASE POLSKA


W MM Service Lease Polska przetwarzamy dane osobowe zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest MM Service Lease Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Lotnisko 81, 40-271 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000092720, NIP: 9542391303, REGON: 276988322, kapitał zakładowy: 1.600.000 zł.

Jak możesz skontaktować się z Administratorem?

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków:

 • formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: https://mmcarsrental.pl/kontakt/,
 • pocztą elektroniczną pod adresem: iod@mmservicelease.pl,
 • listownie, poprzez wysłanie przesyłki na adres: MM Service Lease Polska sp. z o.o., ul. Lotnisko 81, 40-271 Katowice.

Co więcej, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w MM Service Lease Polska (Ewą Lewańską) poprzez wiadomość e-mail: iod@mmservicelease.pl

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych różni się w zależności od sytuacji opisanych poniżej:

Jeżeli odwiedzasz stronę internetową

https://mmcarsrental.pl/

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania strony,
 • monitorowania ruchu,
 • weryfikacji sposobu korzystania ze strony internetowej,
 • wyświetlania reklam,
 • ewentualnego przeciwdziałania działaniom niezgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Dane te zapisujemy w szczególności w ramach plików cookie oraz logów dotyczących odwiedzin strony internetowej.

Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest zapewnienie prawidłowego działania strony, prowadzenie statystyk dotyczących działania strony internetowej, wyświetlanie reklam, przeciwdziałanie oszustwom i naruszeniom przepisów prawa.

Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej lub wysyłasz nam wiadomość na podany w ramach strony adres e-mail lub kontaktujesz się z nami listownie

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu kontaktowania się z Tobą i wymiany wiadomości.

Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność przetwarzania danych w celu kontaktu z osobami i udzielenia im odpowiedzi na zadane pytania.

Gdy w ramach korzystania z naszych usług, wynajmujesz nasze pojazdy krótkoterminowo

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia oraz realizacji zawartej umowy.

W takich przypadkach podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne zawarcia oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Jeżeli natomiast korzystasz z naszych pojazdów w związku z umową, którą mamy zawartą z klientami korporacyjnymi albo Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, które zapewniają Ci pojazd, Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest konieczność wykonania umowy pomiędzy nami a naszym klientem, takim jak spółka czy Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Dodatkowo, w sytuacji gdy korzystasz z naszych pojazdów, przetwarzamy również Twoje dane osobowe w ramach lokalizacji GPS wynajmowanego pojazdu oraz sposobu korzystania z pojazdu.

Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność ochrony pojazdów MM Service Lease Polska przed uszkodzeniem, kradzieżą i konieczność zapewnienia odpowiedniego korzystania z wynajmowanych pojazdów.

Ponadto, przetwarzamy Twoje dane w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z zawieraniem umów, w szczególności rachunkowych i podatkowych – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Przetwarzamy Twoje dane także w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes – w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Gdy w ramach korzystania z naszych usług wynajmujesz nasze pojazdy długoterminowo lub w korzystasz z nich w ramach leasingu

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia oraz realizacji zawartej umowy.

W takich przypadkach podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne zawarcia oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Ponadto, przetwarzamy Twoje dane w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z zawieraniem umów, w szczególności rachunkowych i podatkowych – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Przetwarzamy Twoje dane także w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes – w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Jeśli jesteś osobą, która występuje w imieniu naszego Klienta, Dostawcy lub Usługodawcy (czyli podmiotu, która zawarł z nami umowę) i w związku z tym kontaktujesz się z nami, działając jako przedstawiciel Klienta, Dostawcy lub Usługodawcy (np. jako członek zarządu, pracownik lub współpracownik)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy nami a Klientem, Dostawcą lub Usługodawcą.

Prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, który wskazuje, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest właśnie wykonanie umowy pomiędzy nami a naszym Klientem, Dostawcą lub Usługodawcą co wymaga kontaktowania się z przedstawicielami Klienta, Dostawcy lub Usługodawcy.

Jeżeli kontaktujesz się z nami w celu nawiązania współpracy lub jesteś już naszym Klientem, Dostawcą, Usługodawcą albo współpracujesz z nami na podstawie umowy cywilnoprawnej

Jeżeli kontaktujesz się z nami w celu rozpoczęcia korzystania z naszych usług, wówczas przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.

Jeśli jesteś już naszym Klientem, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania naszej umowy.

W takich przypadkach podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne zawarcia oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Ponadto, przetwarzamy Twoje dane w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z zawieraniem umów, w szczególności rachunkowych i podatkowych – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Przetwarzamy Twoje dane także w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes – w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Jeżeli wchodzisz na nasz fanpage na Facebooku lub profil na Instagramie, YouTube albo LinkedInie, obserwujesz je lub reagujesz na nasze posty

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu monitorowania ruchu i prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych usług. W ramach tych portali społecznościowych możemy kierować do Ciebie treści marketingowe (wyświetlać posty oznaczone jako sponsorowane) zgodnie z regulaminem tych platform.

Dane związane z działalnością naszego fanpage na Facebooku, Instagramie, YouTube lub LinkedInie przetwarzamy na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest prowadzenie statystyk i działań marketingowych.

Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

W celu prawidłowego świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane:

 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi związane z pocztą elektroniczną – home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie (ul. Zbożowa 4, 70-653, Szczecin),
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi hostingowe związane ze stroną internetową – Cyberstudio sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (ul. Żelazna 17d, 40-851 Katowice),
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi w celu zapewnienia oprogramowania CRM – Bitrix24 Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (Poseidonos 1, Egkomi 2406 Nicosia, Cyprus),
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi związane z oprogramowaniem do zarządzania przedsiębiorstwem – Softra Systemy Informatyczne Wojciech Lewandowski (ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań),
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi związane z zarządzaniem flotą samochodów – DynaFleet sp. z o.o. z siedzibą w Jawornikach (ul. Jawornik 525, 32-400, Jawornik),
 • podmiotom, z którymi współpracujemy, w szczególności w zakresie konserwacji pojazdów: Point S Polska, sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Młynarska 7, 01-205 Warszawa), Abacus sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Zakopiańska 58B, 30-418, Kraków), DynaFleet sp. z o.o. z siedzibą w Jawornikach (ul. Jawornik 525, 32-400),
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi związane z instrumentami płatniczymi – eService sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Jana Olbrachta 94, 01-102, Warszawa) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa),
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi windykacyjne – Aforti Collections S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613, Warszawa) oraz Kaczmarski Inkasso sp. j. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214, Wrocław) - dane osobowe przekazywane są do tych podmiotów jedynie w zakresie związanym z nieregulowaniem należności na rzecz Administratora,
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi związane z zarządzaniem portalami społecznościowymi – PressToRead sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (ul. Budowlanych 5, 43-100, Tychy),
 • podmiotowi świadczącemu na nasza rzecz usługi w zakresie monitoringu pojazdów – Satis GPS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Aleje Jerozolimskie 176, 02-486, Warszawa) oraz Tekom Technologia sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (ul. Zwoleńska 80, 26-600, Radom),
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi księgowe,
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi analityczne, poczty elektronicznej oraz marketingowe – Google Ireland Ltd. oraz Google LLC z siedzibą w Mountain View w Kalifornii. Prawną podstawą do przekazania danych do USA jest zawarcie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską,
 • podmiotowi, który zarządza portalem społecznościowym Facebook i Instagram – Facebook Ireland Limited oraz Facebook Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, USA. Prawną podstawą do przekazania danych do USA jest zawarcie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską,
 • podmiotowi, który zarządza portalem społecznościowym LinkedIn – LinkedIn Ireland Unlimited Company oraz LinkedIn Corp. z siedzibą w San Francisco, Kalifornia, USA. Prawną podstawą do przekazania danych do USA jest zawarcie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską,
 • Podmiotowi, który zarządza portalem YouTube – Google Ireland Ltd. oraz Google LLC z siedzibą w Mountain View w Kalifornii. Prawną podstawą do przekazania danych do USA jest zawarcie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dokładamy starań, by przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one rzeczywiście niezbędne, a po tym czasie je usuwamy. Czas przechowywania Twoich danych osobowych zależy od tego, w jaką interakcję z nami wchodzisz:

 • Jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo korzystasz ze strony oraz przez okres do 14 miesięcy po jej opuszczeniu,
 • W przypadku skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej albo poczty zwykłej – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo trwa kontakt pomiędzy nami oraz przez okres 3 kolejnych miesięcy,
 • Jeśli jesteś naszym Klientem, Dostawcą albo Współpracownikiem (osobą, która zawarła z nami umowę) lub ich przedstawicielem – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo obowiązuje umowa oraz do czasu przedawnienia roszczeń (do czasu 6 lat po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy),
 • Dane zebrane w ramach monitoringu GPS pojazdu przetwarzamy przez okres do upływu trzech miesięcy, licząc począwszy od dnia wykorzystania danego pojazdu,
 • Dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków rachunkowych i podatkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego,
 • Jeżeli obserwujesz nas w ramach portalu społecznościowego, reagujesz na nasze posty lub kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszego fanpage na Facebooku lub profilu na YouTube, Instagramie lub LinkedIn, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres trwania interakcji pomiędzy Tobą, a naszym fanpage/profilu oraz do upływu roku po zakończeniu działania danej interakcji.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

Prawo dostępu

Możesz żądać od nas potwierdzenia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz uzyskania stosownych informacji na ten temat, w tym informacji jakie dane są przetwarzane i w jakim celu.

Prawo do sprostowania

Masz prawo żądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • cofniesz zgodę (jeśli na niej opiera się przetwarzanie) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego

dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Prawo żądania przeniesienia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

Masz też prawo żądania, by dane te zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.


O czym jeszcze warto wiedzieć?


Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia lub wykonywania z nami umowy brak podania danych może skutkować niemożnością świadczenia przez nas usług.


Pliki Cookie

Pliki cookie to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookie możemy przetwarzać dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania ze strony internetowej, czy też informacje o używanym urządzeniu lub oprogramowaniu. Stosowane przez nas pliki cookie są związane z funkcjonowaniem naszej strony internetowej, służą do kontroli ruchu na stronie, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

Wyróżnia się następujące pliki cookie:

Cookie sesyjne:są przechowywane na urządzeniu w czasie, w którym korzystasz z naszej strony internetowej (są usuwane po zamknięciu przeglądarki). Cookie sesyjne umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Ich zablokowanie może skutkować wystąpieniem błędów lub uniemożliwieniem skorzystania ze strony.

Cookie trwałe:są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich skasowania lub do momentu ich wygaśnięcia.

Wykorzystanie plików cookie opiera się o Twoją zgodę, wyrażoną stosownie do treści przepisu art. 173 § 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Wskazujemy, że brak takiej zgody lub późniejsze usunięcie plików cookie może skutkować niemożnością skorzystania z funkcjonalności strony.

Istnieje możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookie w ramach Twojego urządzenia, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie wszystkich plików cookie lub ich części (np. pochodzącej od podmiotów trzecich). W przypadku wyłączenia plików cookie w części, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane pliki cookie generowane przez naszą stronę, umożliwiające prawidłowe działanie strony. W przypadku ograniczenia stosowania plików cookie, korzystanie z naszych poszczególnych usług świadczonych może mieć jednak charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.