Wypożyczalnia samochodów
MM CARS RENTAL

OGÓLNE WARUNKI NAJMU


1

 1. Wynajmujący MM Service Lease Polska Sp. z o.o. wynajmuje Najemcy wskazanemu w Szczegółowych Warunkach Najmu samochód będący przedmiotem najmu, wymieniony i określony w Szczegółowych Warunkach Najmu. Szczegółowe Warunki Najmu znajdują się na odwrocie lub na osobnej karcie, która jest integralną częścią umowy.
 2. Samochód zostaje wynajęty na czas określony w Szczegółowych Warunkach Najmu.
 3. W przypadku wcześniejszego zwrotu samochodu Najemcy nie przysługuje zwrot za niewykorzystany okres najmu samochodu.
 4. Zapłata za wynajem płatna jest Wynajmującemu z góry.


2

 1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wynajmującemu za wynajem samochodu według stawki określonej w Szczegółowych Warunkach Najmu.
 2. Stawki za wynajem dotyczą okresów 24-godzinnych i naliczane są za każde rozpoczęte 24 godziny od daty i godziny wynajmu określonej w Szczegółowych Warunkach Najmu.
 3. Jeżeli w umowie najmu będzie określony dobowy limit kilometrów, ustala się, że w przypadku przekroczenia przyznanego limitu kilometrów Najemca będzie zobowiązany w momencie zakończeniu najmu do zapłaty Wynajmującemu dodatkowego wynagrodzenia w wysokości stanowiącej iloczyn liczby kilometrów ponad przyznany limit oraz stawki za każdy kilometr nadprzebiegu określonego w umowie najmu.
 4. W przypadku, gdy Wynajmujący otrzyma od ubezpieczyciela zlecenie wynajęcia samochodu zastępczego na rzecz Najemcy, stanowiące gwarancję płatności, podstawowy koszt wynajmu za okres wskazany w gwarancji płatności za samochód zostanie uregulowany przez Ubezpieczyciela na zasadach określonych pomiędzy Wynajmującym a Ubezpieczycielem – zleceniodawcą wynajmu. Nie zwalnia to Najemcy od zapłaty Wynajmującemu wszystkich opłat dodatkowych wymienionych w umowie najmu, w tym opłat wynikających z opóźnienia w zwrocie przedmiotu najmu w terminie wskazanym przez Ubezpieczyciela, a także nie zmienia zasad odpowiedzialności Najemcy za przedmiot Najmu określony w niniejszej umowie.


3

 1. Wynajmujący oświadcza, że wynajmowany samochód jest sprawny technicznie i użytkowo, spełnia wymogi dopuszczenia do ruchu na terytorium Polski.
 2. Razem z samochodem Wynajmujący przekazuje Najemcy dowód rejestracyjny wraz z potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia OC i jeden komplet kluczy. Najemca jest zobowiązany do zwrotu samochodu wraz z wyżej wymienionym wyposażeniem.


4

 1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu będącego przedmiotem najmu w terminie i miejscu określonym w Szczegółowych Warunkach Najmu.
 2. Przedłużenie czasu najmu wymaga zmiany umowy. Dla ważności przedłużenia czasu najmu konieczne jest zachowanie formy pisemnej. W szczególnych przypadkach dopuszcza się formę wymiany zgodnych oświadczeń woli pocztą elektroniczną.
 3. W przypadku opóźnienia zwrotu samochodu Najemca zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia w wysokości równej stawce dobowej według cennika wskazanego w umowie najmu powiększonej o 30% za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w zwrocie samochodu
 4. Zwracany samochód powinien być czysty wewnątrz i na zewnątrz. W przypadku zwrotu samochodu brudnego Najemca zapłaci Wynajmującemu opłatę za mycie samochodu w wysokości 123 PLN.


5

 1. Najemca zobowiązany jest do eksploatacji samochodu zgodnie z instrukcją obsługi, przepisami ruchu drogowego i prawa, przeznaczeniem pojazdu oraz zachowaniem najwyższej staranności.
 2. Najemca uprawniony jest do używania samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wyjazd za granicę wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego na piśmie oraz dokonania opłaty w zależności od strefy do jakiej będzie podróżował Najemca. Strefa I obejmuje kraje: DE, SK, CZ, LT, LV, EE – koszt wyjazdu do Stefy I wynosi 246 PLN. Strefa II obejmuje pozostałe kraje UE oraz CH. Koszt wyjazdu do II Strefy wynosi 615 PLN. Wynajmujący nie wyraża zgody na wyjazd wynajętym pojazdem poza kraje wymienione powyżej. W przypadku wyjazdu za granicę bez uprzedniej zgody Wynajmującego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną za wszelkie szkody i awarie na wynajmowanym pojeździe, oraz zapłaci Wynajmującemu karę umowną w kwocie 1000 zł.
 3. Najemca nie może dokonywać żadnych zmian w przekazanym mu samochodzie.
 4. Zakazane jest używanie samochodu w zawodach, rajdach i innych podobnych wydarzeniach. Podczas opuszczania pojazdu Najemca zobowiązany jest uaktywnić wszystkie zainstalowane w pojeździe zabezpieczenia.
 5. W najmowanym pojeździe obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz przewożenia zwierząt. W przypadku naruszenia zakazu Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w kwocie 1000 zł, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 6. W przypadku opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek należności wynikającej z niniejszej Umowy lub z zawartej Umowy szczegółowej, Wynajmujący może ograniczyć Najemcy korzystanie z przedmioty najmu poprzez zablokowanie zapłonu wykorzystując zainstalowany w pojeździe system GPS, na co Najemca wyraża zgodę.


6

 1. Najemca ponosi koszty zakupu paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu samochodu ze stanem paliwa w ilości nie mniejszej niż przy jego wydaniu. W przypadku brakującej ilości paliwa Najemca zapłaci Wynajmującemu opłatę za usługę dotankowania paliwa uzależnioną od klasy wynajętego samochodu – za każde 10% baku (według wskaźnika) brakującego paliwa w zależności od wynajętej klasy samochodu w wysokości: klasa A (Mini) 28 PLN, klasa B (Economy) 36 PLN, klasa C (Compact) 44 PLN, klasa D (Intermediate) i wyższe 56 PLN.
 2. Najemca zobowiązany jest do zapłaty we własnym imieniu wszelkich mandatów lub innych kar wynikających z naruszenia przepisów prawa, przepisów drogowych i przepisów porządku publicznego podczas trwania umowy najmu. W przypadku, gdy Najemca otrzyma mandat lub inną karę w związku z naruszeniem przepisów o ruchu drogowym lub innych, zapłaci Wynajmującemu opłatę administracyjną w wysokości 123 PLN. Opłata ta obowiązuje do 3 lat od daty zwrotu samochodu, jeżeli Wynajmujący otrzyma mandat za wykroczenie powstałe w trakcie użytkowania pojazdu przez Najemcę. Najemca wyraża zgodę na obciążenie przez Wynajmującego podanej w niniejszej umowie karty kredytowej ww. kwotą.


7

 1. Najemca zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania Wynajmującego o awariach i konieczności dokonania napraw w przedmiocie najmu na numer telefonu wynajmującego wskazany na Umowie Najmu.
 2. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe wskutek opóźnienia w wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym oraz zapłaci Wynajmującemu karę umowną w kwocie 500zł. 


8

 1. W przypadku kradzieży samochodu, włamania do samochodu lub jego uszkodzenia Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia policji i Wynajmującego, nie później jednak niż w terminie 6 godzin od momentu zauważenia zdarzenia. Następnie Najemca zobowiązany jest do postępowania według instrukcji udzielonych drogą telefoniczną lub mailową przez Wynajmującego.
 2. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o Ubezpieczycielu, rozumie się przez to zakład ubezpieczeń, z którym Wynajmujący zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) i auto casco (AC), wskazanego w potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia OC przekazanym Najemcy, a jeżeli odpowiedzialność za szkodę ponosi osoba trzecia – zakład ubezpieczeń sprawcy, który ponosi odpowiedzialność na podstawie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC).
 3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez TU z winy Wynajmującego, a w szczególności w następujących okolicznościach: a) udostępnienia samochodu osobie nieuprawnionej, b) kierowania samochodem po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, c) pozostawienia samochodu niezabezpieczonego przed kradzieżą, d) zaistnienia kradzieży samochodu z dokumentami i/lub kluczykami, e) innych – wyłączonych z zakresu ubezpieczenia auto casco (AC).
 4. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, w razie zaistnienia jakiejkolwiek szkody w przedmiocie najmu Najemca każdorazowo zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kwoty uzależnionej od klasy wynajętego samochodu wg. kwoty wskazanej w umowie najmu, tytułem udziału własnego. Udział własny nie ma zastosowania w przypadku, jeżeli Wynajmującemu przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy szkody.
 5. Najemca może ograniczyć lub wyłączyć udział własny w szkodzie, o którym mowa w par. 8 pkt 4, w przypadku wykupienia najpóźniej w chwili zawarcia umowy najmu Super Pakietu. Super Pakiet całkowicie znosi kwotę udziału własnego w każdej szkodzie w przypadku dopełnienia wszystkich formalności przez Najemcę wskazanych w niniejszej umowie, po uiszczeniu odpowiedniej opłaty przez Najemcę, wg. kwoty wskazanej w umowie najmu. Akceptacja zapłaty Super Pakietu określona jest w Szczegółowych Warunkach Najmu. Wykupienie Super Pakietu nie ogranicza odpowiedzialności Najemcy w przypadku naruszenia przepisów prawa, warunków ubezpieczenia samochodu oraz niniejszych warunków najmu.
 6. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody Najemca zobowiązuje się do czynnego udziału w postępowaniu likwidacyjnym, w szczególności do osobistego pisemnego podania okoliczności jej powstania i uczestniczenia w innych czynnościach wymaganych przez ubezpieczyciela.


9

 1. Przedmiot najmu nie może być bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie oddany w podnajem lub do bezpłatnego używania. Najemca może upoważnić dodatkową zindywidualizowaną osobę do kierowania wynajętym samochodem za zgodą Wynajmującego. Zgoda taka wydawana jest po uiszczeniem opłaty za dodatkowego kierowcę w wysokości 20 PLN za każdy dzień najmu samochodu (maksymalna oplata naliczana w ramach jednej umowy najmu jest za 15 dób). W przypadku prowadzenia samochodu przez osobę nieupoważnioną w niniejszej umowie, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną za wszelkie szkody powstałe w wyniku udostępnienia pojazdu osobie nieuprawnionej oraz zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 500zł.
 2. W przypadku zwrotu pojazdu w innym mieście Najemca uiści opłatę Wynajmującemu w wysokości 246 PLN.
 3. Najemca wraz z samochodem może wynająć nawigację GPS. Koszt wynajmu GPS wynosi 30,75 PLN za 1 dzień wynajmu. Opłata za GPS nie będzie naliczana od 16 do 30 doby wynajmu.
 4. Minimalny wiek kierowcy wynosi 18 lat. Dla Kierowców w wieku 18-21 oraz powyżej 70 lat obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 15 PLN/ dzień wynajmu klas M,E,C,I.


10

 1. Wynajmujący może umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Najemca: a) używa samochodu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, b) narusza postanowienia zawarte w niniejszej umowie, c) nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego, d) uczestniczył w zdarzeniu drogowym.


11

 1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu najmu w miejscu, gdzie pojazd został mu wydany, chyba że strony uzgodnią pisemnie inne miejsce, a ponadto w stanie nienaruszonym ponad zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji.
 2. Strony w momencie zwrotu samochodu wypełniają cześć Umowy Najmu dotyczącą zwrotu samochodu lub odrębny Protokół zwrotu pojazdu.


12

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MM Service Lease Sp. z o.o. ul. Lotnisko 81 40-271 Katowice. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mmservicelease.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w związku z zawarciem Umowy dla celów jej realizacji. Administratorem danych jest MM Service Lease Polska Sp. z o.o., ul. Lotnisko 81, 40-271 Katowice. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia zawarcie umowy najmu. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.


13

 1. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub przewożone w przedmiocie najmu.


14

 1. Jeżeli Najemca jest przedsiębiorcą, to wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy lub w związku z nią strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Wynajmującego, w przypadku umów z konsumentami Sądu właściwości ogólnej.

 

  Korzystając ze strony mmcarsrental.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z Polityką prywatności oraz aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
  Rozumiem, nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia.