Wypożyczalnia Samochodów

OGÓLNE WARUNKI NAJMU W MM SERVICE LEASE POLSKA SP. Z O.O.

 

1. Definicje

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Najmu wyrażenia pisane wielką literą mają następujące znaczenia, które obejmować będą zarówno formę liczby pojedynczej, jak i mnogiej definiowanych wyrażeń (o ile nie postanowiono inaczej):

 1. „Wynajmujący” lub „MMSL”– MM Service Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Lotnisko 81, 40‑271 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000092720, posiadająca numer NIP 9542391303,
 2. „Najemca” – strona Umowy Najmu zawartej z MMSL,
 3. „Użytkownik” – Najemca będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna upoważniona przez Najemcę do używania samochodu; Użytkownikiem może być osoba która ukończyła 21 lat i posiada uprawnienie do kierowania pojazdami osobowymi przynajmniej od 2 lat,
 4. „Strony” – Wynajmujący i Najemca,
 5. „Konsument” – konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
 6. „Umowa Najmu” – umowa, na podstawie której Wynajmujący oddaje Najemcy Pojazd do używania i zobowiązuje się do spełnienia określonej w niej świadczeń dodatkowych w zamian za zapłatę czynszu oraz innych opłat; Ogólne Warunki Najmu stanowią integralną część Umowy Najmu,
 7. „Umowa Najmu Krótkoterminowego” – Umowa Najmu zawarta na czas oznaczony nie dłuższy niż 31 dni,
 8. „Pojazd” – pojazd samochodowy wraz z wyposażeniem, stanowiący przedmiot Umowy Najmu
 9. „ASO” – autoryzowana stacja obsługi, wchodząca w skład sieci zorganizowanej przez producenta lub dystrybutora pojazdów, świadcząca naprawy gwarancyjne;
 10. „Protokół Przekazania Pojazdu” – dokument stanowiący po jego sporządzeniu integralną część Umowy Najmu, potwierdzający przekazanie Pojazdu Najemcy albo zwrot Pojazdu przez Najemcę;
 11. Limit Przebiegu Pojazdu” – określona w Umowie Najmu liczba kilometrów, jakie może przejechać Pojazd w określonym okresie, bez ponoszenia przez Najemcę dodatkowych kosztów i opłat z tego tytułu; jeżeli Umowa Najmu nie określa okresu dla którego ustalono Limit Przebiegu Pojazdu przyjmuje się, że jest on ustalony na cały okres obowiązywania Umowy Najmu
 12. Ubezpieczyciel” – zakład ubezpieczeń, z którym została zawarta umowa ubezpieczenia komunikacyjnego Pojazdu,
 13. Ubezpieczenie” – ubezpieczenie Pojazdu w zakresie ubezpieczenia posiadaczy pojazdów od odpowiedzialności cywilnej (OC) i ubezpieczenia auto-casco (AC).
 14. „Tabela opłat i prowizji” – wykaz opłat stanowiący integralną część Umowy Najmu,
 15. „Dzień roboczy” – dzień nie będący dniem ustawowo wolnym od pracy ani sobotą,

 2. Postanowienia wstępne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu wraz z innymi postanowieniami Umowy Najmu określają warunki, na jakich MMSL będzie oddawał Najemcy do używania Pojazdy, a nadto spełniał na rzecz Najemcy uzgodnione usługi, obejmujące:
  • organizację czynności serwisowych,
  • serwis ogumienia,
  • administrację i zarządzanie Pojazdem,
  • likwidację szkód komunikacyjnych w Pojeździe,
  • organizację pojazdu zastępczego,
  • usługę organizacji holowania pojazdu w przypadku unieruchomienia na skutek szkody lub awarii,
  • inne usługi dodatkowo płatne, wskazane w Umowie Najmu (usługa door to door, urządzenia gps, oklejanie znakami firmowymi, pakiety usług dodatkowych i inne).
 2. W przypadku sprzeczności postanowienia Umowy Najmu określające szczegółowo prawa i obowiązki stron oraz postanowienia Umowy Najmu uzgodnione indywidulanie mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Najmu.
 3. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o zgodzie MMSL, to dla swojej skuteczności musi być ona wyraźna i udzielona w formie co najmniej dokumentowej w rozumieniu art. 772 Kodeksu Cywilnego.
 • 3. Czas trwania Umowy Najmu, wydanie Pojazdu
 1. MMSL zobowiązuje się oddać Najemcy do używania Pojazd wskazany w Umowie Najmu, a Najemca zobowiązuje się do płacenia umówionego czynszu oraz innych opłat wskazanych w Umowie Najmu.
 2. MMSL oświadcza, iż dysponuje lub będzie dysponować najpóźniej do chwili wydania pojazdu Najemcy tytułem prawnym do Pojazdu pozwalającym na jego oddanie Najemcy do używania.
 3. Podnajem, użyczenie lub oddanie Pojazdu do używania osobie trzeciej, na jakiejkolwiek podstawie, odpłatnie lub nieodpłatnie, wymaga zgody MMSL. Powyższe nie zwalnia Najemcy z jakichkolwiek obowiązków wynikających z Umowy Najmu, a Najemca jest zobowiązany zapewnić, że postanowienia Umowy Najmu określające obowiązki związane z używaniem Pojazdu będą przestrzegane także przez osobę trzecią. Za działania i zaniechania każdej osoby trzeciej, której Najemca oddał pojazd do używania lub której powierzył kierowanie Pojazdem, Najemca ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne działania.
 4. Najem zawarty jest na czas określony wskazany w Umowie Najmu. Czas trwania najmu liczy się od daty i godziny wydania pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 7.
 5. Wydanie Pojazdu nastąpi w miejscu i terminie określonym w Umowie Najmu i zostanie potwierdzone Protokołem Przekazania Pojazdu. W przypadku braku uzgodnienia takiego miejsca, odbiór nastąpi w siedzibie MMSL lub w oddziale MMSL.
 6. MMSL nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wydaniu Pojazdu, chyba że wynikło ono z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa MMSL. W przypadku zaistnienia opóźnienia MMSL powiadomi Najemcę o nowym terminie wydania Pojazdu.
 7. Jeżeli odbiór Pojazdu nie nastąpi w ustalonym terminie w wyniku okoliczności leżących po stronie Najemcy, okres najmu uważa się za rozpoczęty z dniem w którym odbiór ten powinien nastąpić.
 8. Najemca wyraża zgodę na zmianę pojazdu na inny, w miarę możliwości, w tej samej lub wyższej klasie, rodzaju zasilania (diesel, benzyna) oraz zbliżonej wersji wyposażenia. Zmiana ta nie ma wpływu na wysokość Czynszu.
 9. Podpisując Protokół Przekazania Pojazdu, Najemca oświadcza tym samym, iż znany jest mu stan techniczny Pojazdu i nie wnosi co do niego jakichkolwiek zastrzeżeń, wyposażenie Pojazdu jest kompletne, sprawne technicznie i zgodne z Umową Najmu i przepisami szczególnymi dla danego wyposażenia, chyba, że w treści Protokołu Przekazania Pojazdu umieszczono inne zastrzeżenia.
 10. Ewentualne uwagi Najemcy co do stanu technicznego Pojazdu muszą być odnotowane najpóźniej w chwili wydania Pojazdu, w Protokole przekazania pojazdu.
 11. W granicach dopuszczalnych prawem Strony wyłączają odpowiedzialność MMSL za wady fizyczne Pojazdu nie stwierdzone w Protokole przekazania pojazdu, zarówno istniejące w chwili wydania Pojazdu, jak i stwierdzone później, niezależnie od podstawy prawnej takiej odpowiedzialności.
 12. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Każde przedłużenie najmu musi być zgłoszone przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Najemcy przynajmniej na 24 godziny przed terminem zwrotu wskazanym w Umowie Najmu i zatwierdzone przez Wynajmującego. Zgoda na przedłużenie okresu najmu o nie więcej niż jedną dobę może zostać udzielona telefonicznie. W pozostałych przypadkach konieczne jest sporządzenie aneksu do Umowy Najmu w siedzibie lub oddziale Wynajmującego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 13. Niezwrócenie Pojazdu w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia Umowy Najmu uprawnia MMSL do wszczęcia procedury odzyskiwania Pojazdu.

 4. Używanie Pojazdu przez Najemcę, naprawy, przeglądy i konserwacja Pojazdu, serwis ogumienia

 1. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, to MMSL jest zobowiązany do organizacji i pokrycia kosztów niezbędnych wymian części oraz napraw Pojazdu, wynikających z normalnego zużycia Pojazdu oraz z tytułu przeglądów i konserwacji Pojazdu.
 2. Do napraw Pojazdu wynikających z normalnego zużycia Pojazdu nie zalicza się napraw blacharskich, lakierniczych, wymiany części uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych lub w wyniku innych działań bądź zaniechań Najemcy. Świadczenie przez MMSL organizacji czynności serwisowych nie zwalnia Najemcy z obowiązku informowania MMSL o potrzebie dokonania przeglądu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego Pojazdu z wyprzedzeniem umożliwiającym MMSL zorganizowanie tego przeglądu i nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku. MMSL nie ponosi kosztów planowej obsługi Pojazdu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Najemca jest zobowiązany do kontroli przebiegu Pojazdu i dokonywania przeglądów, napraw i konserwacji Pojazdu wyłącznie w ASO wskazanych przez MMSL, chyba że MMSL wyrazi zgodę na naprawę lub konserwację Pojazdu w innym miejscu. W celu ustalenia właściwego ASO Najemca zobowiązany jest każdorazowo skontaktować się z MMSL przed wykonaniem przeglądu, naprawy lub konserwacji pojazdu.
 4. Najemca zobowiązany jest w szczególności do wykonywania przeglądów okresowych i konserwacji Pojazdu, przeglądów rejestracyjnych wymaganych przepisami prawa oraz dokonywania wszelkich napraw i remontów, niezbędnych do utrzymania pojazdu w Dobrym Stanie. W przypadku wątpliwości odnośnie zasad prawidłowej eksploatacji Pojazdu, należy skontaktować się z Wynajmującym.
 5. Dobry Stan pojazdu oznacza stan niepogorszony w stosunku do stanu z dnia jego wydania, z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania („Dobry Stan”), a w szczególności oznacza, iż:
  • ogólny wygląd Pojazdu (włączając w to powłokę lakierniczą) nie może odbiegać od standardowego wyglądu w stosunku do wieku i przebiegu Pojazdu;
  • elementy nadwozia, podwozia oraz zderzaki nie mogą nosić śladów uszkodzeń takich jak wgniecenia, pęknięcia, deformacje lub zarysowania lakieru,
  • elementy wyposażenia wewnętrznego nie mogą być uszkodzone (pełna sprawność techniczna oraz zachowanie walorów estetycznych),
  • elementy wyposażenia wewnętrznego nie mogą być zabrudzone w stopniu przekraczającym zużycie wskutek prawidłowego używania,
  • elementy mechaniczne nie mogą być zużyte w stopniu większym, niż to wynika z przebiegu Pojazdu i norm producenta,
  • sposób montażu akcesoriów i dodatkowych elementów wyposażenia zamontowanych w Pojeździe na skutek działań Najemcy oraz ich demontaż nie może pozostawić żadnych śladów w Pojeździe.
 6. Dobry Stan ustalany będzie w oparciu o kryteria wskazane w ust. 5 oraz o Przewodnik Zwrotu Samochodów Osobowych Polskiego Związku  Wynajmu  i  Leasingu Pojazdów stanowiący  załącznik do niniejszej Umowy., a nadto udostępniony na stronie internetowej https://pzwlp.pl/pzwlp/przewodniki-zwrotu-pojazdow-pzwlp .
 7. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie informować MMSL na adres operacyjny@mmsl.pl o wszystkich uszkodzeniach stwierdzonych w Pojeździe, powstałych zarówno w wyniku zdarzeń drogowych, jak i w związku z eksploatacją Pojazdu oraz innymi zdarzeniami.
 8. Jeżeli Najemca dokonuje wymiany opon lub obręczy kół Pojazdu, to zobowiązany jest wymienić je na takie same opony lub obręcze, a jeżeli takie same opony nie będą dostępne – na opony tego samego rozmiaru i tej samej klasy; nie jest dopuszczalna wymiana jedynie poszczególnych opon na inne.
 9. Najemca zobowiązuje się do używania Pojazdu z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób nie powodujący obniżenia jego wartości ponad normalne zużycie, a w szczególności do:
  • eksploatowania Pojazdu zgodnie z zaleceniami producenta określonymi w instrukcji obsługi oraz w warunkach gwarancji Pojazdu oraz na zasadach opisanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Najmu,
  • dokonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych wymaganych lub zalecanych przez Producenta, w terminach określonych w instrukcji obsługi, dokumencie gwarancyjnym, książce przeglądów lub innych podobnych dokumentach oraz/lub zgodnie ze wskazaniami urządzeń pokładowych Pojazdu, mając na względzie w szczególności konieczność zapobieżenia wygaśnięciu uprawnień gwarancyjnych w wyniku uchybienia terminowi przeglądu,
  • w przypadku zapalenia się kontrolki lub wyświetlenia się komunikatu w komputerze pokładowym zgodnie z instrukcją producenta pojazdu, oznaczających możliwość wystąpienia usterki pojazdu lub w przypadku stwierdzenia usterki pojazdu we własnym zakresie, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o niej Wynajmującego; bez zgody Wynajmującego niedozwolone jest dalsze korzystanie z Pojazdu,
  • zabezpieczania Pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie Pojazdu i uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń antykradzieżowych chroniących Pojazd przed kradzieżą (immobilisery, autoalarmy, blokady skrzyni biegów itp.) przy każdym jego opuszczeniu,
  • starannego zabezpieczenia poza Pojazdem kluczyków oraz dokumentów Pojazdu (w szczególności dowodu rejestracyjnego),
  • stosowania paliwa zgodnego ze specyfikacją techniczną Pojazdu,
  • nie przekraczania limitu przewożonych osób oraz limitu ładowności określonych dla danego typu pojazdu,
  • nie holowania innych pojazdów,
  • nie udostępniania Pojazdu innej osobie niż osoba upoważniona przez Wynajmującego,
  • nie spożywania alkoholu w wynajmowanym Pojeździe,
  • nie pozostawania w trakcie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.),
  • nie wykorzystywania Pojazdu bez zgody MMSL do jazd wyścigowych, testów, nauki jazdy, taxi, zarobkowego przewozu osób, jako rekwizytu bądź eksploatowania go w inny sposób powodujący szybsze zużycie, chyba że w Umowie Najmu wyraźnie dopuszczono taki sposób jego wykorzystywania,
  • używania samochodu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami o ruchu drogowym Państwa, w którym korzysta z Pojazdu,
  • nie przewożenia jakichkolwiek zwierząt,
  • nie przewożenia materiałów wybuchowych, żrących lub o silnym, intensywnym zapachu,
  • nie palenia w Pojeździe tytoniu oraz wyrobów tytoniowych oraz nie korzystania z papierosów elektronicznych,
  • nie dokonywania w Pojeździe żadnych zmian, w szczególności nie instalowania w Pojeździe dodatkowego wyposażenia bez uzyskania zgody MMSL oraz nie ingerowania w lokalizatory GPS, rejestratory przebiegu lub inne podobne urządzenia, jeżeli Pojazd jest w nie wyposażony,
  • nie nanoszenia żadnych oznaczeń na Pojeździe bez zgody Wynajmującego; w przypadku uzyskania zgody Najemca zobowiązany jest nanieść oznaczenia w sposób odwracalny, nie naruszający powłoki lakierniczej ani innych elementów Pojazdu, a po zakończeniu Umowy Najmu, usunąć je na własny koszt w sposób nie naruszający powłoki lakierniczej ani innych elementów Pojazdu,
  • nie wykonywania żadnych napraw w sposób samodzielny lub w zakładach naprawczych wybranych samowolną decyzją Najemcy,
  • dokonywania obsługi codziennej, a w szczególności w razie potrzeby do uzupełniania paliwa (ładowania baterii pojazdów hybrydowych plug-in lub elektrycznych), oleju, płynów eksploatacyjnych (czynnik AdBlue, płyn hamulcowy, płyn chłodzący i inne), kontroli stanu ogumienia (w szczególności poziom ciśnienia w oponach) i jego uzupełniania w razie potrzeby, utrzymywania w czystości Pojazdu wewnątrz i na zewnątrz. Wszystkie wymienione w niniejszym punkcie czynności Najemca wykonuje we własnym zakresie na swój koszt.
 10. W przypadku naruszenia zobowiązań, o których mowa w ust. 9, MMSL ma prawo do obciążenia Najemcy opłatami ujętymi w Tabeli Opłat i Prowizji, niezależnie od odpowiedzialności Najemcy za wyrządzoną szkodę.
 11. W przypadku naruszenia przez Najemcę obowiązków określonych w ust. 9, którego skutkiem będzie utrata gwarancji udzielonej na Pojazd, Najemca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów napraw, które w normalnym toku rzeczy byłyby wykonane na podstawie gwarancji, co nie wyłącza ani nie ogranicza innych zobowiązań Najemcy wynikających z przepisów prawa i niniejszej umowy. Jeżeli utrata gwarancji nastąpi w warunkach uzasadniających zapłatę przez Najemcę opłaty wskazanej w Tabeli Opłat i Prowizji, obowiązek pokrycia kosztów dotyczy kosztów przewyższających wysokość opłaty, o ile została uiszczona.
 12. MMSL zapewni Najemcy:
  • określoną w Umowie Najmu ilość opon zimowych i letnich oraz obręczy; w przypadku braku określenia ilości opon w Umowie Najmu MMSL zapewni Najemcy jeden komplet opon letnich i jeden komplet opon zimowych,
  • usługę wymiany opon i obręczy,
  • usługę przechowywania opon i obręczy
 13. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia opon, obręczy, kołpaków lub chlapaczy lub ich zużycia wykraczającego ponad normalne zużycie koszty ich naprawy lub wymiany ponosi Najemca.
 14. MMSL nie jest zobowiązany do zapewnienia ani do pokrycia kosztów odtworzenia utraconych kluczy, pilotów alarmu, tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i kosztów odtworzenia innych utraconych części wyposażenia Pojazdu.
 15. MMSL nie jest zobowiązany do zapewnienia ani do pokrycia kosztów piór wycieraczek wymienianych częściej niż 1 raz do roku (wliczając komplet fabryczny) oraz kosztów wymiany i legalizacji gaśnic.
 16. Najemca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich opłat publiczno-prawnych związanych z Pojazdem lub używaniem Pojazdu wprowadzonych w życie przed i zawarciu Umowy Najmu, w szczególności opłat, podatków i innych należności wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do zapłaty mandatów drogowych, podatków lokalnych, podatków ekologicznych, abonamentu RTV, opłat parkingowych, opłat za autostrady oraz winiet, chociażby obciążenia takie w myśl odpowiednich przepisów dotyczyły właściciela lub samoistnego posiadacza Pojazdu. Opłaty, podatki i inne należności, powstałe po dniu zawarcia Umowy, obciążają Najemcę.
 17. Zabronione jest używanie Pojazdu na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Turcji, Kosowa, poza Europą oraz w krajach nieobjętych ubezpieczeniem.
 18. Bez uszczerbku dla postanowień ust. 17 każdy zamiar przekroczenia granicy Polski Pojazdem wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego; poinformowanie MMSL przez Najemcę o zamiarze przekroczenia granicy musi nastąpić w formie dokumentowej na adres email: operacyjny@mmsl.pl, na co najmniej 2 pełne Dni Robocze przed planowanym przekroczeniem granicy; użytkowanie Pojazdu poza granicami RP jest dodatkowo płatne; MMSL podejmie decyzję w przedmiocie wyrażenia zgody najpóźniej na drugi Dzień Roboczy po zgłoszeniu zamiaru wyjazdu; MMSL może odmówić zgody, w szczególności jeżeli Najemca pozostaje w opóźnieniu z zapłatą jakichkolwiek należności na rzecz MMSL.
 19. Najemca musi posiadać wszystkie ważne dokumenty osobiste oraz pojazdu wymagane w krajach europejskich ze szczególnym uwzględnieniem dokumentu prawa jazdy. Przed wjazdem do krajów, które nie honorują polskiego prawa jazdy należy zaopatrzyć się w dokument „międzynarodowego prawa jazdy” lub innego wymaganego dokumentu przez Państwo, w którym będzie poruszał się Najemca wynajmowanym Pojazdem.
 20. Najemca zawnioskuje do Wynajmującego o wydanie dokumentu Zielonej Karty, który jest niezbędny w Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Macedonii, Albanii i innych krajach, które tego ubezpieczenia żądają; bez tego dokumentu podróżowanie w w/w krajach wynajmowanym Pojazdem jest zabronione.
 21. Najemca w przypadku wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zadba o niezbędne wyposażenie dodatkowe Pojazdu wymagane przez kraje, w których będzie podróżował (np. kamizelki odblaskowe, apteczka, komplet zapasowych żarówek, trójkąt ostrzegawczy).
 22. MMSL ma prawo skontrolować poprawność używania Pojazdu oraz jego stan techniczny w każdym czasie, a Najemca zobowiązany jest przedstawić Pojazd na każde wezwanie MMSL, we wskazanym przez MMSL miejscu i czasie.
 23. Jeżeli Najemca nie udostępni Pojazdu we wskazanym przez MMSL miejscu i czasie zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za przygotowanie do kontroli, w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji.
 24. MMSL ma prawo wyposażyć Pojazd, na swój koszt, zarówno przed jego wydaniem Najemcy, jak i po wydaniu, w lokalizatory GPS, rejestratory przebiegu lub inne podobne urządzenia, w tym wyposażone w funkcję odcięcia zapłonu, bez powiadamiania o tym Najemcy; Najemca wyraża na powyższe zgodę i zobowiązuje się powiadomić Użytkowników o możliwości zainstalowania takich urządzeń.
 25. Na każde żądanie MMSL, nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia żądania, Najemca udostępni MMSL Pojazd we wskazanym przez MMSL miejscu,  celem umożliwienia mu montażu urządzeń, o których mowa w ust. 25. Postanowienia ust. 23 stosuje się odpowiednio.
 26. MMSL ma prawo do umieszczania na samochodach, będących przedmiotem najmu, swoich oznaczeń identyfikacyjnych.
 27. MMSL nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii, uszkodzenia Pojazdu, wypadku lub kolizji ani też opóźnienia w jego naprawie, chyba, że szkoda została wyrządzona przez MMSL z winy umyślnej.
 28. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących oraz postanowień Ogólnych Warunków Najmu i Umowy Najmu, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę wynikające z jakiejkolwiek niemożliwości korzystania i użytkowania samochodu, awarii pojazdu, uszkodzenia pojazdu, wypadku lub czynu zabronionego ustawą.

 5. Ubezpieczenia komunikacyjne, likwidacja szkód komunikacyjnych

 1. O ile Strony nie umówiły się odrębnie, że zobowiązanym do ubezpieczenia Pojazdu będzie Najemca, to MMSL zawrze umowę ubezpieczenia komunikacyjnego OC i AC przed wydaniem Pojazdu Najemcy.
 2. Jeżeli w jakimkolwiek czasie po wyrażeniu przez MMSL zgody na ubezpieczenie pojazdu przez Najemcę okaże się, że ubezpieczenie nie spełnia kryteriów określonych przez MMSL lub umowa ubezpieczenia nie została zawarta na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowej, MMSL może samodzielnie ubezpieczyć Pojazd na koszt Najemcy.
 3. Zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
 4. Najemca oraz Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polis ubezpieczeniowych, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia pojazdu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia pojazdu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień. Postanowienia OWU zawartych umów ubezpieczenia są dostępne pod adresami Towarzystw Ubezpieczeń, do których Wynajmujący odsyła na stronie www: www.mmcarsrental.pl , natomiast polisy AC zostają przekazane wraz z dowodem zawarcia polisy OC albo są dostępne w oddziałach i siedzibie MMSL.
 5. Ubezpieczenie jest ważne na terenie RP i całej Unii Europejskiej.
 6. W ramach usługi Likwidacji Szkód w Pojeździe, MMSL będzie prowadził czynności zmierzające do likwidacji szkody komunikacyjnej zaistniałej w Pojeździe; Najemca zobowiązuje się współpracować z MMSL w likwidacji szkody w niezbędnym zakresie, w szczególności dostarczać potrzebnych informacji i dokumentów; zobowiązanie MMSL do likwidacji szkody w Pojeździe nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności za tę szkodę, gwarancji uzyskania odszkodowania ani też zwolnienia Najemcy z obowiązku zapłaty za naprawę, jeżeli na zasadach ogólnych taki obowiązek będzie na nim ciążył.
 7. W razie kradzieży Pojazdu, jego uszkodzenia, kolizji lub wypadku, obowiązkiem Najemcy jest natychmiastowe powiadomienie MMSL pod adresem operacyjny@mmsl.pl oraz Ubezpieczyciela, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin licząc od chwili zdarzenia.
 8. W razie kradzieży Pojazdu lub jakiegokolwiek elementu stanowiącego jego wyposażenie Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić zdarzenie w najbliższej jednostce Policji, jednak nie później niż w ciągu 12 godzin od jego stwierdzenia. Ponadto Najemca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie 48 godzin MMSL wszystkich dokumentów uzyskanych od Policji i Ubezpieczyciela; dokumenty te mogą być doręczone pocztą e-mail (skany dokumentów).
 9. W sporządzonym protokole szkodowym z miejsca zdarzenia, Najemca powinien umieścić wszystkie dane uczestników i świadków wypadku. Najemca jest zobowiązany do udzielenia pomocy Wynajmującemu oraz ubezpieczycielowi we wszystkich roszczeniach lub sprawach sądowych w związku ze szkodą komunikacyjną lub kradzieżą pojazdu.
 10. W przypadku uszkodzenia lub awarii użytkowanego samochodu Najemca ma obowiązek zabezpieczenia pojazdu, minimalizując rozmiar szkody własnym staraniem i kosztem; w uzasadnionych sytuacjach doprowadzenie go na własny koszt do parkingu strzeżonego w przypadku nieskorzystania z Assistance, jak też do poinformowania o miejscu gdzie znajduje się pojazd.
 11. Najemca jest zobowiązany do rzetelnego wypełnienia niezbędnej dokumentacji Wynajmującemu lub Ubezpieczycielowi (w szczególności: protokół z miejsca wypadku, kopia prawa jazdy oraz ważnego dowodu potwierdzającego tożsamość) niezwłocznie po wezwaniu Wynajmującego lub ubezpieczyciela lecz nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania takiego żądania od Wynajmującego lub ubezpieczyciela, oraz do uczestniczenia w procesie likwidacji szkody poprzez składanie oświadczeń wymaganych przez ubezpieczyciela. W przypadku powierzenia pojazdu innej osobie Najemca zobowiązany jest do zapewnienia udziału tej osoby w procedurze likwidacji szkody zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym punkcie.
 12. Jeżeli uszkodzenie nastąpiło w wyniku kolizji/wypadku drogowego z winy osób trzecich lub innych przyczyn nie zawinionych przez Najemcę, lecz przy udziale osób trzecich, Najemca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich starań celem uzyskania pisemnego oświadczenia od uczestnika kolizji/wypadku i ewentualnych świadków zdarzenia oraz do powiadomienia Policji celem spisania stosownego protokołu.
 13. Najemca jest zobowiązany poinformować niezwłocznie Wynajmującego o udostępnianiu osobie trzeciej (uczestnika zdarzenia skutkującego szkodą komunikacyjną) danych polisy OC.
 14. W przypadku utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest zabezpieczyć pojazd przed kradzieżą oraz niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 1 godziny od chwili powzięcia informacji o utracie kluczyków, poinformować o tym Wynajmującego.
 15. Najemca odpowiedzialny jest za szkody, straty, czy tez zmniejszenie wartości przedmiotu najmu spowodowane w trakcie trwania najmu, których nie obejmuje Ubezpieczenie Auto Casco, a w szczególności, gdy szkoda została spowodowana:
  • umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa,
  • w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii albo podobnie działających leków,
  • przez osobę nie posiadającą wymaganych prawem danego kraju uprawnień do kierowania pojazdem danego typu,
  • oddalenia się z miejsca wypadku bez uzasadnionej prawnie przyczyny,
  • złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności, przyczyn powstania szkody,
  • uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/h albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego,
  • szkody powstałej, gdy kierującym była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia pojazdu,
  • kradzieży pojazdu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe,
  • kradzieży pojazdu w przypadku, gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków do pojazdu lub dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  • w związku ze stanem technicznym pojazdu – jeżeli za stan techniczny pojazdu odpowiada Najemca,
  • w innych okolicznościach nieobjętych zakresem odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 16. W przypadku gdy szkoda nie jest likwidowana z polisy OC sprawcy, Najemca zobowiązany jest do pokrycia opłaty z tytułu przeprowadzenia przez Wynajmującego procesu likwidacji szkody oraz z tytułu utraty wartości rynkowej pojazdu (opłata za likwidację szkody). Za dodatkową opłatą Najemca może być zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty za likwidację szkody (zniesienie opłaty za likwidację szkody). Opłata za zniesienie opłaty za likwidację szkody jest naliczana za każdą dobę (Umowa Najmu poniżej jednego miesiąca) lub miesiąc (Umowa Najmu na okres równy lub większy niż jeden miesiąc) trwania najmu. Opłata za zniesienie opłaty za likwidację szkody nie zwalnia Najemcy z obowiązku aktywnego uczestniczenia w procesie likwidacji szkody zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 17. W przypadku zaistnienia w pojeździe szkody całkowitej w rozumieniu umowy ubezpieczenia, której przedmiotem jest Pojazd lub w przypadku kradzieży Pojazdu, nadal występuje obowiązek zapłaty czynszu najmu w przypadku korzystania z samochodu zastępczego i wygasa w dniu zwrotu samochodu zastępczego. W przypadku braku otrzymania samochodu zastępczego, obowiązek opłaty czynszu wygasa z dniem zniszczenia lub kradzieży Pojazdu.
 18. Najemca ma każdorazowo obowiązek wykonania wszelkich czynności wymaganych na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, niezbędnych do jak najszybszego przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela postępowania zmierzającego do likwidacji powstałej szkody lub naprawy.

 6. Pojazd zastępczy

 1. Wynajmujący jest zobowiązany do zapewnienia samochodu zastępczego w przypadku awarii, naprawy lub szkody komunikacyjnej wynikłych z przyczyn niezawinionych przez Najemcę i powodujących unieruchomienie samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny. Wynajmujący nie jest zobowiązany do dostarczenia pojazdu zastępczego w przypadku awarii pojazdu będącej wynikiem naruszenia zasad eksploatacji pojazdu oraz w przypadku następujących okoliczności:
  • Najemca jest opóźniony z zapłatą opłaty za wynajem za jakikolwiek wynajmowany pojazd od Wynajmującego lub innych należności wynikających z Umowy Najmu,
  • unieruchomienie pojazdu wynikło z powodu utraty kluczyków lub dokumentów dotyczących pojazdu (w szczególności dowodu rejestracyjnego i dowodu zawarcia polisy ubezpieczenia),
  • unieruchomienie pojazdu nastąpiło poza terytorium Polski, a Wynajmujący nie uzyskał pisemnej zgody Wynajmującego na wyjazd za granicę
 2. MMSL zapewni Najemcy pojazd zastępczy tej samej klasy, co wynajmowany Pojazd, nie wyższej jednak niż klasa D, a w przypadku braku dostępności takiego pojazdu, maksymalnie o jedną klasę niżej.
 3. Pojazd zastępczy przysługuje Najemcy na czas naprawy Pojazdu.
 4. Dostarczenie samochodu zastępczego nastąpi w przypadku unieruchomienia pojazdu w wyniku szkody komunikacyjnej w ciągu 12h od momentu zgłoszenia, a w przypadku unieruchomienia pojazdu w wyniku awarii mechanicznej w ciągu 12h od chwili potwierdzenia przez uprawniony serwis unieruchomienia Pojazdu co najmniej na okres wskazany w ust. 1.
 5. Wydanie i zwrot pojazdu zastępczego nastąpi w miejscu uzgodnionym z MMSL lub podmiotem dokonującym naprawy Pojazdu lub podmiotem świadczącym usługę assistance, na podstawie Protokołu Przekazania Pojazdu.
 6. Postanowienia dotyczące sposobu korzystania z Pojazdu, odpowiedzialności Najemcy za Pojazd oraz skutków naruszeń umowy w zakresie korzystania z Pojazdu stosuje się odpowiednio do pojazdu zastępczego.
 7. Najemca jest zobowiązany odebrać z warsztatu naprawiony Pojazd niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego od otrzymania informacji o możliwości jego odbioru; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz MMSL wynagrodzenia za dalsze korzystanie z pojazdu zastępczego w wysokości przewidzianej w Tabeli Opłat i Prowizji.
 8. Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd zastępczy z paliwem w ilości nie mniejszej, niż znajdujące się w pojeździe zastępczym w chwili wydania go Najemca.
 9. Przebieg pojazdu zastępczego będzie doliczany do przebiegu Pojazdu.

 7. Czynsz i inne opłaty; Limit przebiegu pojazdu; Zabezpieczenie wykonania umowy

 1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz MMSL:
  • Czynszu; stawkę czynszu najmu Strony szczegółowo ustalają w Umowie Najmu,
  • opłat i prowizji wskazanych w Tabeli Opłat i Prowizji – w przypadku wystąpienia zdarzeń wskazanych w Umowie Najmu, w tym w samej Tabeli Opłat i Prowizji,
  • opłat wskazanych w Cenniku Usług Dodatkowych.
 2. Czynsz pobierany jest w przypadku Umowy Najmu Krótkoterminowego z góry za cały okres wynajmu w terminie wskazanym w fakturze VAT.
 3. W przypadku Umów Najmu innych niż Umowy Najmu Krótkoterminowego Czynsz jest pobierany miesięcznie z góry, przy czym za okresy inne niż miesiąc kalendarzowy jest on ustalany proporcjonalnie do długości tego okresu. Pierwszy czynsz obejmuje okres od dnia wydania pojazdu Najemcy albo od dnia, w którym zgodnie z postanowieniami Umowy okres najmu uważa się za rozpoczęty, mimo braku odbioru Pojazdu przez Najemca, do ostatniego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego o ile nie postanowiono inaczej w Umowie Najmu.
 4. Najemca zobowiązuje się uregulować pierwszą płatność z góry przed wydaniem mu Pojazdu. Kolejne płatności Najemca jest zobowiązany dokonywać na podstawie faktur VAT, które będą wystawiane przez MMSL z góry 1-go dnia każdego miesiąca w terminie 7 dni od daty ich wystawienia.
 5. W przypadku nieotrzymania faktury VAT za dany miesiąc do 10 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym MMSL, co nie zwalnia go z obowiązku zapłaty w terminie kolejnych 7 dni; w razie wątpliwości Najemca powinien dokonać zapłaty w wysokości określonej w ostatniej otrzymanej fakturze VAT, do późniejszego ewentualnego rozliczenia.
 6. MMSL jest uprawniony do zmiany wysokości Czynszu w przypadku, gdy:
  • uległa zmianie cena Pojazdu u dostawcy Pojazdu w okresie pomiędzy zawarciem Umowy Najmu a jego wydaniem MMSL
  • zmianie ulegną przepisy (w tym w szczególności przepisy podatkowe) mające bezpośredni wpływ na cenę Pojazdu lub wysokość Czynszu,
 7. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności. Najemca może dokonać płatności przy użyciu kart płatniczych lub przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. W przypadku dokonania płatności w formie przelewu za dzień dokonania płatności uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy MMSL.
 8. W przypadku wskazania limitu przebiegu w Umowie Najmu, opłata za przekroczenie limitu jest pobierana po dokonaniu zwrotu pojazdu chyba że strony postanowią inaczej. Wartość opłaty wyniesie iloczyn liczby kilometrów ponad przyznany limit oraz stawki za każdy kilometr nadprzebiegu określonego w Umowie Najmu. W przypadku zwrotu samochodu przed terminem lub po terminie wskazanym w Umowie Najmu, sposób naliczenia opłaty za nadprzebieg będzie określony na zasadzie proporcjonalności do każdego dnia wynajmu. Niewykorzystanie limitu przebiegu nie uprawnia Najemcy do żądania zwrotu opłaty za wynajem. W przypadku przekroczenia w trakcie trwania najmu limitu przebiegu o 10%, MMSL uprawniony jest do wezwania Najemcy do zwiększenia wysokości kaucji lub do natychmiastowego obciążenia Najemcy za nadprzebieg i uzgodnienia z Najemcą nowej wysokości czynszu w oparciu o realne przebiegi.
 9. Wszelkie wpłaty dokonywane przez Najemca mogą być zaliczane w pierwszej kolejności na poczet odsetek z tytułu opóźnienia, a następnie na poczet najdawniej wymagalnych należności, niezależnie od dyspozycji Najemca zawartej w tytule płatności.
 10. Wszystkie kwoty ujęte w Umowach są kwotami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek, o ile umowa wyraźnie nie stanowi inaczej.
 11. Wynajmujący obciąży Najemcę dodatkową kwotą ustaloną według aktualnych cen rynkowych - stwierdzonych braków w samochodzie i jego wyposażeniu w stosunku do stanu występującego przy zawarciu umowy.
 12. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Najmu, w zakresie wskazanym w Tabeli opłat i prowizji, sposobem rozliczenia będą opłaty określone w Tabeli opłat i prowizji. Jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wysokość opłat wskazanych w Tabeli opłat i prowizji, Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość opłaty na zasadach ogólnych.
 13. Opłaty wskazane w Tabeli opłat i prowizji są wymagalne po upływie trzech dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty przez Wynajmującego. Opłaty są należne w pełnej wysokości, za każdorazowe naruszenie umowy.
 14. W przypadku bezumownego korzystania z Pojazdu Najemca jest zobowiązany do zapłaty opłat wskazanych w Tabeli opłat i prowizji tak jak w czasie obowiązywania Umowy.
 15. W przypadku naliczenia opłaty za rozpoczęcie procedury odzyskania Pojazdu MMSL nie nalicza opłaty za zwłokę w zwrocie pojazdu, do wysokości tej opłaty. Opłata za rozpoczęcie procedury odzyskania Pojazdu nie jest naliczana w przypadku, gdy Najemca jest Konsumentem.
 16. W przypadku opóźnienia Najemcy z zapłatą jakichkolwiek należności wynikających z Umowy Najmu opłaty za najem Wynajmujący może dokonać blokady zapłonu pojazdu, co skutkuje brakiem możliwości uruchomienia silnika pojazdu. W przypadku Najemcy będącego Konsumentem blokada zapłonu jest stosowana po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego do dokonania zapłaty przeterminowanej należności. Wyznaczenie terminu może nastąpić drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub poprzez wysłanie wiadomości tekstowej (SMS) na numer telefonu Najemcy. W przypadku Najemcy nie będącego konsumentem Wynajmujący za okres stosowania blokady zapłonu pobiera czynsz najmu. Dezaktywacja blokady zapłonu dokonywana jest odpłatnie w przypadku gdy najemcą nie jest konsument.
 17. MMSL przed wydaniem Pojazdu może pobrać od Najemcy kaucję w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń po stronie MMSL, której wysokość określa Umowa Najmu. Kaucja pobierana jest w formie pieniężnej lub blokady środków Najemcy na rachunku bankowym. Najemca nie jest uprawniony do potrącenia wierzytelności o zwrot kaucji z jakąkolwiek wzajemną wierzytelnością MMSL. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy w terminie 14 dni od wygaśnięcia Umowy Najmu.
 18. W przypadku opóźnienia Najemcy z zapłatą jakiejkolwiek należności pieniężnej wynikającej z Umowy Najmu, MMSL może potrącić należną jej kwotę z wpłaconej kaucji. Z kaucji mogą zostać również pokryte koszty (szkody) nieobjęte ubezpieczeniem oraz wszelkie wydatki związane z niewłaściwym wykonaniem Umowy Najmu przez Najemcę. W przypadku skorzystania z kaucji przez Wynajmującego, Najemca jest zobowiązany do uzupełnienia brakującej kwoty w terminie 3 dni od uzyskania informacji o skorzystaniu z kaucji.
 19. W okresie obowiązywania Umowy Najmu, MMSL ma prawo żądać od Najemcy ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w przypadku, gdy wymagać tego będzie sytuacja finansowa Najemcy lub z jakichkolwiek przyczyn ustanowione uprzednio zabezpieczenia okażą się nieskuteczne lub niewystarczające dla zabezpieczenia należytej realizacji Umowy Najmu.
 20. MMSL może zaspokoić się z zabezpieczenia ustanowionego przez Najemcę w związku z zawarciem jednej Umowy Najmu także w celu zaspokojenia roszczeń wynikających z innych umów najmu wiążących Najemcę i MMSL.
 21. W przypadku skorzystania przez MMSL z któregokolwiek z ustanowionych zabezpieczeń, Najemca ma obowiązek ustanowić w to miejsce nowe zabezpieczenie i doręczyć MMSL dowód jego ustanowienia, a także dokumenty związanych z jego ustanowieniem, w terminie 7 dni od uzyskania informacji o skorzystaniu przez MMSL z zabezpieczenia.

 8. Zwrot pojazdu, zakończenie i rozwiązanie najmu

 1. Najemca jest zobowiązany do zwrotu Pojazdu najpóźniej w dniu wygaśnięcia Umowy Najmu.
 2. W przypadku wygaśnięcia Umowy Najmu przed upływem uzgodnionego terminu jej obowiązywania, Najemca jest zobowiązany zwrócić Pojazd niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po wygaśnięciu Umowy Najmu.
 3. W przypadku opóźnienia w zwrocie Pojazdu Najemca zostanie obciążony opłatą za bezumowne korzystanie z Pojazdu. zgodnie z tabelą.
 4. Najemca jest zobowiązany do zwrotu Pojazdu w Dobrym Stanie, zgodnie z postanowieniami §5 Ogólnych Warunków Najmu.
 5. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu do siedziby MMSL lub innego miejsca wskazanego przez MMSL, wraz ze wszystkimi dokumentami i wyposażeniem otrzymanym przy odbiorze Pojazdu. W przypadku odbioru Pojazdu przez MMSL od Najemcy, koszty odbioru pokrywa Najemca (transport, ewentualne uzupełnienie paliwa, laweta, koszty firmy zewnętrznej, itp.)
 6. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu Wynajmującemu z taką samą ilością paliwa (takim samym poziomem naładowania baterii w pojeździe hybrydowym, plug-in lub elektrycznym), jaką otrzymał przy odbiorze. Ewentualne braki, poświadczone podczas zwrotu pojazdu w Protokole Przekazania Pojazdu, zostaną uzupełnione na koszt Najemcy zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.
 7. W przypadku stwierdzenia, że Pojazd w chwili zwrotu nie znajduje się w Dobrym Stanie lub w jego wyposażeniu są braki, odbiór Pojazdu może nastąpić z udziałem rzeczoznawcy powołanym przez MMSL. Koszty ewentualnej wyceny obciążają Najemca w sytuacji, gdy wycena potwierdzi, że Pojazd jest zwrócony w gorszym stanie niż to wynika z postanowień Umów.
 8. W przypadku zwrotu pojazdu zabrudzonego zewnątrz lub wewnątrz, Najemca zostanie obciążony kosztami dodatkowej usługi mycia i sprzątania, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.
 9. W razie stwierdzenia uszkodzenia, nadmiernego zużycia bądź przebiegu ponad ustalony w Umowie Najmu limit kilometrów, kosztami z tego tytułu zostanie obciążony Najemca w całości.
 10. W przypadku wygaśnięcia Umowy Najmu i niewykonania przez Najemcę obowiązku zwrotu Pojazdu w terminie wynikającym z Umowy Najmu, Najemca nieodwołalnie upoważnia MMSL do przejęcia Pojazdu, w miejscu w którym się on będzie znajdował, w tym do wejścia na teren nieruchomości i do pomieszczeń, gdzie Pojazd się będzie znajdował, przy czym MMSL może skorzystać z pomocy osób trzecich.
 11. Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia stosunku najmu pojazdu w trybie natychmiastowym jeżeli Najemca:
  • narusza istotne postanowienia zawarte w Umowie najmu, Ogólnych Warunkach Najmu i warunkach ubezpieczenia,
  • używa pojazdu w sposób sprzeczny z Umową Najmu, Ogólnymi Warunkami Najmu lub przeznaczeniem pojazdu,
  • zaniedbuje pojazd do tego stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie lub utratę,
  • udostępnia go osobom nieuprawnionym,
  • wyjechał za granicę bez zgody Wynajmującego,
  • opóźnia się z zapłatą Czynszu za co najmniej jeden okres płatności lub innych opłat wynikających z umowy najmu,
  • nie dokonał uzupełnienia kaucji zgodnie z § 7
  • ingeruje we wskazania licznika przebiegu pojazdu.
 12. Wypowiedzenie umowy najmu może nastąpić na piśmie, w formie korespondencji przesłanej na adres Najemcy lub w drodze korespondencji elektronicznej przesłanej na wskazany przez Najemcę adres poczty elektronicznej.
 13. W przypadku zaistnienia podstaw do wypowiedzenia chociażby jednej Umowy Najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia, MMSL może wypowiedzieć wszystkie Umowy Najmu zawarte z Najemcą.
 14. Jeżeli umowa ulegnie rozwiązaniu na skutek oświadczenia Wynajmującego złożonego w związku z opóźnieniem Najemcy w zapłacie należności wynikających z umowy, Wynajmujący, po uregulowaniu wszystkich zaległości przez Najemcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Najemcę oświadczenia w przedmiocie rozwiązania umowy, może zaproponować Najemcy zawarcie umowy najmu na dotychczasowych zasadach, bez dodatkowych kosztów. Brak odpowiedzi Najemcy w terminie 2 dwóch dni od otrzymania propozycji Wynajmującego uważa się za akceptację zawarcia umowy najmu na powyższych warunkach. W przypadku Najemcy będącego konsumentem brak odpowiedzi w powyższym terminie poczytuje się za odmowę zawarcia umowy najmu na powyższych warunkach.
 15. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Najemcy z obowiązku zapłaty za zaległe płatności wraz z należnymi odsetkami.
 16. W razie opóźnienia z zapłatą Najemca zostanie obciążony przez Wynajmującego kosztami windykacji zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.
 17. Wezwanie do zapłaty może nastąpić na piśmie, w formie korespondencji przesłanej na adres Najemcy lub w drodze korespondencji elektronicznej przesłanej na wskazany przez Najemcę adres poczty elektronicznej.
 18. Najemca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wynajmującego o wszelkich roszczeniach osób trzecich skierowanych do pojazdu. W wypadku skierowania takich roszczeń, Najemca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować te osoby lub organy prowadzące odpowiednie postępowania o tym, że nie jest właścicielem pojazdu.
 19. Najemca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy Najmu innej niż Krótkoterminowy za zapłatą dodatkowego wynagrodzenia w wysokości trzykrotności miesięcznego czynszu najmu, przy czym brak zapłaty w terminie 3 dni od złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy powoduje jego bezskuteczność.

 9. Tabela Opłat i Prowizji

 1. Najemca potwierdza zapoznanie się z poniższą Tabelą Opłat i Prowizji:

L.P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

WYSOKOŚĆ OPŁATY

1

Mycie i sprzątanie pojazdu (w przypadku zwrotu pojazdu zabrudzonego na zewnątrz lub wewnątrz)

100,00 zł

2

 Brak/uszkodzenie części samochodu, wyposażenia i innych elementów pojazdu.

Detaliczny cennik dealera + 200 zł

3

Brak/zniszczenie dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie, rejestr obsługi, książka gwarancyjna, instrukcja obsługi.

koszty rzeczywiste + 50 zł, ale nie mniej niż łącznie 300 zł.

4

Każdy dzień postoju pojazdu poza okresem najmu spowodowany odtworzeniem brakujących lub uszkodzonych rzeczy.

Stawka dobowa danej klasy za każdy dzień przestoju

5

Opóźnienie w zwrocie pojazdu – bezumowne korzystanie  z pojazdu

3 x krotność stawki dobowej brutto; w przypadku Umowy Najmu innej niż Krótkoterminowy stawkę dobową określa się jako 1/30 stawki miesięcznej

6

Ponadstandardowe zabrudzenia (np. w wyniku przewozu zwierząt, użytkowania pojazdu na budowie itp.) skutkujące koniecznością prania tapicerki

Koszty rzeczywiste + 1000 zł

7

Przewożenie materiałów wybuchowych, żrących, o silnym, intensywnym zapachu.

Koszty rzeczywiste + 1000 zł

8

Uzupełnienie brakującego paliwa

6,5 zł za każdy 1 litr

9

Opłata za zatankowanie niewłaściwego paliwa

koszty rzeczywiste + 100 zł

10

Palenie wyrobów tytoniowych

500 zł. za każdy pojazd

11

Użytkowanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem (do jazd wyścigowych, testów, nauki jazdy, taxi, zarobkowego przewozu osób, jako rekwizytu)

Koszty rzeczywiste + 1000 zł.

12

Nieprzedstawienie Pojazdu na wezwanie przez Wynajmującego do inspekcji/kontroli przez Wynajmującego lub celem instalacji urządzenia GPS.

1000 zł. za każdy pojazd

13

Opłata za każdą szkodę nie likwidowaną z OC sprawcy

Klasa: A, B, C - 2000 zł; Klasa: D/SUV - 2500 zł; E, P, LUX - 4000 zł

14

Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i organów administracji o użytkowniku pojazdu, którym dokonano wykroczenia oraz udzielenie pisemnej informacji innym podmiotom o użytkowniku pojazdu który spowodował podstawę naliczenie innej opłaty pod jakimkolwiek tytułem

50,00 zł

15

Relokacja opon w przypadku zmiany lokalizacji użytkowania pojazdu

100 zł

16

Nieautoryzowany wyjazd zagraniczny

500 zł za każdy pojazd

17

Nieautoryzowany wyjazd zagraniczny do krajów: Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Kosowo, Turcja, kraje spoza Europy.

2000 zł za każdy pojazd

18

Zwłoka w odbiorze samochodu po naprawie mechanicznej lub/i blacharsko-lakierniczej

1/3 czynszu miesięcznego brutto za każdy dzień zwłoki

19

Niezgłoszenie awarii pomimo wyświetlenia kontrolki

Koszty rzeczywiste + 500 zł.

20

Niewykonanie przeglądu okresowego pojazdu w terminie zgodnym z wytycznymi producenta

1000 zł za każdy pojazd

21

Działania lub zaniechania skutkujące wyłączeniem lub ograniczeniem gwarancji, w szczególności niewykonanie przeglądu okresowego pojazdu w terminie zgodnym z wytycznymi producenta

5000 zł za każdy pojazd

22

Brak wykonania badania technicznego do dowodu rejestracyjnego w terminie wskazanym w dowodzie rejestracyjnym

500 zł

23

Demontaż części wyposażenia pojazdu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego w tym oklejenie pojazdu.

Koszt przywrócenia do stanu sprzed wynajmu + 1000 zł

24

Holowanie innych pojazdów wynajętym pojazdem (o ile nie skutkuje to uszkodzeniem wynajętego pojazdu).

500 zł

25

Utrata lub zniszczenie kluczyka lub pilota centralnego zamka

Koszty rzeczywiste + 500 zł.

26

Używanie przedmiotu najmu przez osobę trzecią bez zgody wynajmującego

500 zł + pokrycie wszystkich kosztów rzeczywistych

27

Przygotowanie i zawarcie aneksu dotyczącego zmian w umowie najmu w trakcie jej trwania

Raz w roku nieodpłatnie, każda kolejna 50,00 zł

28

Wysłanie wezwania do zapłaty w związku z opóźnieniem w zapłacie

50,00 zł

29

Terenowa wizyta windykacyjna dokonana wobec braku reakcji Najemcy na wysyłane wezwania i brak kontaktu z Najemcą (mailowy, telefoniczny)

200,00 zł za każdy pojazd

30

Terenowa wizyta windykacyjna dokonana wobec braku reakcji Najemcy na wysyłane wezwania i brak kontaktu z Najemcą (mailowy, telefoniczny) przez firmę windykacyjną

Udokumentowane koszty poniesione przez Wynajmującego + 500,00 zł za każdy pojazd

31

Uruchomienie pojazdu po odcięciu zapłonu wynikającego  z zaległości w płatnościach

100 zł za każdy pojazd

32

Wznowienie umowy najmu po jej wcześniejszym wypowiedzeniu

500 zł. za każdy pojazd

33

Koszty obsługi prawnej na rzecz Wynajmującego spowodowane nierzetelnym wykonywaniem umowy

Udokumentowane koszty poniesione przez Wynajmującego + 200 zł

34

Odbiór pojazdu po wypowiedzeniu umowy (poza siedzibą wynajmującego)

1000 zł za każdy pojazd

35

Odbiór pojazdu po wypowiedzeniu umowy (poza siedzibą wynajmującego) prze firmę windykacyjną

Udokumentowane koszty poniesione przez Wynajmującego + 500,00 zł za każdy pojazd

36

Opłata administracyjna za rozpoczęcie procedury w związku z przywłaszczeniem samochodu (bezumowne dysponowanie samochodem)

10 000 zł

 

 

 1. Do opłat ujętych w Tabeli Opłat i Prowizji doliczany jest właściwy podatek VAT
 2. Termin płatności wynosi 7 dni, licząc od daty wystawienia faktury/noty, na rachunek wskazany na fakturze/nocie.
 3. Należne opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi

 10. Postanowienia końcowe

 1. Najemca będąc świadomym odpowiedzialności karnej określonej w art. 286 Kodeksu karnego, oświadcza, że przedłożone przez Niego informacje i dokumenty wymagane przez MMSL do zawarcia Umowy Najmu są zgodne z aktualnym stanem faktycznym, a złożone oświadczenia są zgodne z prawdą.
 2. Korespondencja między Stronami kierowana będzie na adres wskazany w Umowie Najmu lub na adres wskazany przez Stronę na piśmie jako adres do korespondencji.
 3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadamiania o wszelkich zmianach swoich danych adresowych. Brak dokonania powiadomienia skutkował będzie przyjęciem skutecznego doręczenia korespondencji pod ostatnim wskazanym adresem.
 4. Korespondencje wysłaną na adres Najemcy wskazany w ust. 3 listem poleconym lub przesyłką kurierską uznaje się za doręczoną najpóźniej w siódmym dniu od daty jej nadania.
 5. MMSL doręczy Najemcy na piśmie wszelkie zmiany Ogólnych Warunków Najmu z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wejściem tych zmian w życie. Jednocześnie zostanie poinformowany o prawie wypowiedzenia Umowy Najmu w przypadku braku akceptacji tych zmian, chyba, że będą one wynikały ze zmiany przepisów prawa.
 6. W przypadku zmian o których mowa w ust. 5 Najemca ma prawo wypowiedzieć Umowę Najmu najpóźniej na 14 dni przed datą wejścia w życie tych zmian. Niewypowiedzenie Umowy Najmu przez Najemcę uważa się za wyrażenie zgody na nowe warunki Ogólnych Warunków Umów.
 7. MMSL ma prawo odmowy przyjęcia zamówienia na Pojazd bez podania przyczyny.
 8. Ilekroć Ogólne Warunki Najmu lub Umowa Najmu zastrzegają karę umowną na rzecz MMSL, MMSL uprawniony jest do dochodzenia naprawienia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
 9. Jeżeli Najemca jest Konsumentem, to nie stosuje się postanowień §3 ust. 6 zd. 1 i ust. 11, §4 ust. 27 i ust. 28, §7 ust. 6, ust. 19 i ust. 20, §10 ust. 10 Ogólnych Warunków Najmu.
 10. Dla rozstrzygnięcia sporów wynikających Umowy Najmu Strony wskazują sąd powszechny właściwy dla siedziby MMSL.
 11. W kwestiach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach najmu i Umowie Najmu zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

  Korzystając ze strony mmcarsrental.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z Polityką prywatności oraz aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
  Rozumiem, nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia.